Garancija i reklamacija

GARANCIJA

Kupac može upotrijebiti garanciju proizvoda direktno kod proizvođača ili njegovog ovlaštenog servisa. S garantnim listom i računom kupac može ostvariti svoja prava. Garantni rok naveden je na garantnom listu ili na računu. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun cijelo vrijeme garantnog perioda. Informacije o garanciji nalaze se na stranici proizvoda. Proizvođač je dužan popravku izvršiti u roku od 45 dana od prijema proizvoda ili u suprotnom zamijeniti proizvod, drugim, iste vrijednosti i u ispravnom stanju. Kupac može garanciju uvažati i kod prodavača prema istim uslovima navedenima u prethodnom retku. Povrat proizvoda u garanciju obavlja se u skladu s uslovima koje proizvođač navede na garantnom listu. Kupac s povratom ne snosi nikakve troškove.

Garancija počinje s datumom uručivanja kupljenog proizvoda kupcu. Trgovac garantuje kupcu za ispravno funkcioniranje isporučenog proizvoda u garantnom roku, ako se kupac pridržava uputa za upotrebu proizvoda. Kupac je dužan u roku od 8 (osam) dana pažljivo pregledati isporučen proizvod i bez odlaganja obavijestiti trgovca o eventualnim nedostacima, inače gubi prava iz garancije koje mu pripadaju po toj osnovi. Trgovac ne odgovara za skrivene nedostatke proizvoda koji se pokažu nakon 6 (šest) mjeseci od isporuke proizvoda.

Garancija vrijedi ako se kupac pridržava uputa u garantnom listu i uz priložen račun. Garantni rok je naveden na garantnom listu ili na računu.

POVRAT ROBE, ZAMJENA PROIZVODA I REKLAMACIJA

Otkazivanje ugovora

Ako kupac nije zadovoljan s naručenim proizvodom ima pravo otkazati ugovor i vratiti proizvod u roku 14 dana od isporuke proizvoda, a trgovac će kupcu vratiti iznos uplaćenih sredstva. Kupac mora obavijestiti trgovca o otkazivanju ugovora putem elektronske pošte na email info@namjestajkupi.com. ili usmeno na kontakt tel. 061 938 290. Kupac mora o svom trošku vratiti proizvod trgovcu, firmi Sinedo Commerce d.o.o., Ormanica bb, 76250 Gradačac, Bosna i Hercegovina ili na adresu logističke firme EuroExpress u roku 15 dana od otkazivanja ugovora. Vraćeni proizvod mora biti kompletan, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži sa svim pripadajućim i neoštećenim dijelovima, priborom i dokumentacijom. Korišteni proizvodi ne mogu se vratiti. Trgovac će kupcu vratiti novac u visini vrijednosti proizvoda umanjen za troškove dostave u roku 30 dana od primitka proizvoda. Kupac ne može vratiti proizvod koji je izrađen na temelju kupčeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za kupca ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

Zamjena reklamiranog proizvoda

Kupac ima pravo zamijeniti kupljeni proizvod u roku od 14 dana od isporuke proizvoda na adresu. Kupac je dužan reklamirani proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dijelovima. Sinedo Commerce d.o.o se obvezuje da reklamirani proizvod zamijeni istim ili proizvodom sličnih karakteristika istog cjenovno i kvalitativnog razreda u roku od 30 dana od primitka zahtjeva. Nije moguće zamijeniti proizvode s vidljivim oštećenjima, proizvode koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvode koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe, te proizvode bez originalne ambalaže. Reklamacija i popravak nakon isteka roka od 14 dana, mogući su u ovlaštenom servisu.

Reklamaciju je kupac dužan uložiti na e-mail adresu info@namjestajkupi.com. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, trgovac će nadoknaditi kupcu njegove troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

SLIKE I OPISI

Slike i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača ili preuzeti s interneta i ne moraju nužno biti identični. Djelatnici shopa Namještaj kupi nastoje što tačnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.